Tuesday, July 12, 2005
:: กฏหมาย != จริยธรรม ::
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
http://www.dailynews.co.th/col/col.asp?columnid=11480

เมื่อไม่นานมานี้ พลเอกเปรมได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการบริหารบ้านเมืองไว้อย่างน่าคิดยิ่ง หนึ่งในเรื่องที่ท่านพูดก็คือท่านได้เปรียบเทียบระหว่าง จริยธรรมตามหลักนิติรัฐ กับ จริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม ว่าสองสิ่งนี้มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไร และทำไมเราจึงต้องการหลักการทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อมๆ กัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

ผมแนะนำให้ผู้สนใจไปอ่านบทความต้นฉบับตาม link ข้างบน เป็นบทความที่สั้นและได้ใจความ

ท่อนหนึ่งของคำพูดที่ผมประทับใจก็คือว่า...
"จริยธรรมตามหลักนิติรัฐยังมีจุดอ่อน กล่าวคือ ผู้มีอำนาจอาจจะละเว้นไม่ออกกฎหมายเพื่อลิดรอนสิทธิของกลุ่มตนเองก็ได้ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อน เช่น นักการเมืองไม่จดทะเบียนกับคู่สมรส เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายที่ระบุว่าคู่สมรส (สามี/ภรรยา) ของนักการเมืองต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะ นักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงสั่งการด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง โดยตนเองไม่ต้องมีความรับผิดชอบ การกำหนดตำแหน่งทางการเมืองที่มีอยู่นอกกรอบกฎหมาย เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีตำแหน่งนี้มิใช่ตำแหน่งทางการเมืองตามกฎหมาย ผู้ดำรงตำแหน่งจึงไม่ต้องเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะ"

This page is powered by Blogger. Isn't yours?